Maijs

Mēneša temats: Es nāku no savas ģimenes.

Lielais jautājums: Cik daudzveidīga ir cilvēku radītā pasaule?
Ziņa bērnam: Visas dzīvās būtnes uz pasaules nāk no savas ģimenes.


Vērtības: cilvēks, ģimene
Tikumi: atbildība
Caurviju prasmes: kritiskā domāšana un problēmu risināšana

 "...Maijs ir trešais kalendārā pavasara mēnesis un pirmo pērkona negaisu un ievzieda laiks. Lapu mēnesī salapo koki un zied dārzi. Nedēļu pēc tam, kad bērziem saplaukušas lapas, var stādīt kartupeļus. Ziedu mēnesis ir pirmo ēdamo pavasara sēņu laiks. Bisītes, lāčpurni un ķēvpupi tradicionāli ir tās sēnes, ar kurām sākas sēņu vasara. Maija sākumā sāk dziedāt lakstīgala un grieze griezt, bet ap 8. maiju arī vālodze sauc. Maijā atgriežas mūsu pēdējie gājputni svīres un upes, purva, krūmu ķauķi. Sējas mēnesis ir arī laiks, kad daudziem putniem un dzīvniekiem dzimst mazuļi, bet mitrās vietās sāk vairoties odi un knišļi. Ja maijā vēdina drēbes, tad tās kodes neēd. Lapu mēnesis ir svēto augu ievākšanas laiks un tos lasa pēc saules uzlēkšanas pilnā mēnesī..."
Tā par maiju teikts mūsu senču rakstos, bet kas maijs ir mums- šodienas bērniem?
Maijs—pavasara smaržu un burvību mēnesis. Kā brīnumputns no pasakas: atlaidās, izpleta spārnus, apbūra visus ar ziedu smaržu un krāšņumu un aizlaidās, notraukdams ziedlapiņas sev līdz..... 
Laiks, kad dabā viss plaukst un smaržo, kad ikviens Latvijas stūrītis šķiet ar sauli pielijis, jo pieneņu dzeltenums gluži vai apžilbina acis...Un gribas aizmirsties un aizmirst...par karantīnu, par neziņu, kā būs.
4. maijā mēs svinam Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas dienu, baltā galdauta dienu... Valstisko neatkarību nedrīkstam uztvert kā pašu par sevi saprotamu vērtību, tā ir liela Dieva dāvana, kura ir jānovērtē un jāsargā. Tik daudzām tautām vēl šobrīd nav savas valsts! Bet valsts nevar pastāvēt bez stiprām un kuplām ģimenēm. Mēs katrs nākam no savas ģimenes, gan tu, gan es...Tādēļ MAIJĀ mūsu sarunas būs par dzīvības spēku dabā un ģimenē, par svētkiem un ikdienu ģimenē, par mammu, tēti, brāli, māsu, omīti un opīti. Par sadzīvošanu, otra pieņemšanu, draudzību, atbalstu, cieņu. Iepazīsimies ar attiecību modeļiem dzīvnieku sabiedrībās. Ko no tā varam mācīties? Runāsim par cilvēku attieksmi pret dzīvniekiem un augiem. Kas ir iejūtība un drošības sajūta? Maijā pētīsim zemi, augsni, akmeņus, kalnus.Veiksim praktiskos darbus un eksperimentus  ar zemes materiāliem, sijāsim, raksim, taustīsim, šķirosim...
Bet maija otrajā svētdienā svinēsim Mātes dienu, dāvāsim ziedus mīļajai māmiņai, lai viņai prieks un mierīga sirds par mums, un lai spēks saturēt kopā visus tos mīļos, kurus saucam par savu ģimeni...Paldies,mammīt! Bez Tevis nebūtu manis.

 

Tuvākie pasākumi

23.03.2020.
Lūdzam katru piektdienu sniegt informāciju par jūsu plāniem apmeklēt vai neapmeklēt bērnudārzu nākamajā nedēļā. Ja esat mūs informējuši par prombūtni ilgākā laika periodā kā nākamā nedēļa - atkārtoti sūtīt nav nepieciešams. Ziņu sūtīt uz vadītājas e-pastu zaigaro@inbox.lv
Uzmanību vecākiem!
27.03.2020.
JELGAVAS PILSĒTAS DOME NOLEMJ:
 
Ārkārtējās situācijas laikā:
 
  1. Sniegt Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamajiem, kuru ģimenes ir finansiāli ietekmējusi Covid-19 izraisītā krīze, atbalstu ēdināšanai - pārtikas paku 12,00 euro (divpadsmit euro un 00 centi) apmērā nedēļā katram izglītojamajam (turpmāk – atbalsts).
  2. Pilnvarot Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu vadītājus izvērtēt pamatojumu  atbalsta sniegšanai izglītojamajam un nodrošināt atbalsta sniegšanu.
  3. Lēmuma izpildi kontrolēt Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas izglītības pārvalde” vadītājam.  
Domes priekšsēdētājs                                                                                                 A.RāviņšTeksta paraugs iesniegumam:
 
Bērna likumiskā pārstāvja vārds, uzvārds_________________________________________
Tālrunis__________________      E-pasta adrese __________________________________
Bērna vārds, uzvārds __________________________________________________
Jelgavas SIA “Mītavas Elektra” PPII”Varavīksne” izglītojamais.
 
                                                               IESNIEGUMS
          par Jelgavas pilsētas pašvaldības atbalstu ēdināšanai izglītojamiem ārkārtējās situācijas laikā.
 
 
         Covid-19 izraisītā krīze finansiāli ir ietekmējusi mūsu ģimeni.
         Lūdzu atbalstu ēdināšanai – pārtikas paku 12 euro vērtībā, lai nodrošinātu bērnam ēdināšanu.
         Atbalsts nepieciešams katru nedēļu līdz ārkārtējās situācijas beigām.
 
 
 
 
Datums______________          Paraksts/atšifrējums            ____________________________________
                                   
                                               
 
Informācija par personas datu apstrādi
 
Datu apstrādes mērķis ir iestādes saziņai ar iesnieguma iesniedzēju un atbalsts ārkārtējā situācijā.
Pamatojums datu apstrādei ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta a), c), d) un e) apakšpunkts.
Personas datu apstrādātājs iestādē ir iestādes vadītājs un tā pilnvarota persona.
Personas datu pārzinis ir Jelgavas pilsētas dome, juridiskā adrese: Lielā iela 11, Jelgava, LV–3001,              e-pasts: dome@dome.jelgava.lv, tālrunis: 63005535, 63005538.
Personas datu aizsardzības speciālista tālrunis: 63005444.
Papildus informāciju par personas datu apstrādi var iegūt Jelgavas pilsētas pašvaldības tīmekļa vietnē: http://www.jelgava.lv/lv/pasvaldiba/par-pasvaldibu/personas-datu-aizsardziba/
 
 
 
JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS ATBALSTS ĒDINĀŠANAI IZGLĪTOJAMIEM ĀRKĀRTĒJĀS SITUĀCIJAS LAIKĀ( veidlapas paraugs pabalsta saņemšanai pievienots zemāk)
28.03.2020.
Dārgie vecāki!
Sakarā ar valstī izsludināto karantīnu vīrusa Covid-19 izplatīšanās dēļ, ir noteikti vairāki ierobežojumi, bet pirmsskolas izglītības iestāde strādā, un vecākiem, kuriem nav iespēja ar bērnu palikt mājās un mācīties attālināti, ir iespēja apmeklēt iestādi.
Vecāki, kuru bērni aprīlī neapmeklēs pirmsskolas iestādi un par to ir rakstiski līdz 01.04.2020. paziņojuši vadītājai, saimniecības maksu par aprīli maksās samazinātā apmērā - t.i. -
  • ja iestādi apmeklē 1 bērns, tad maksa ir 40 Eur
  • ja iestādi apmeklē 2 bērni, tad maksa ir 30 Eur par katru bērnu.
Saimniecības maksa ir jāveic pēc rēķina saņemšanas līdz 10.04.2020.
Ja saimniecības maksa tiek kavēta, tad paliek spēkā līguma nosacījumi.
Vecākiem, kuriem par bērnu nav iesniegums, un bērns apmeklē pirmsskolas iestādi, saimniecības maksa ir līgumā noteiktajā apjomā.

Būsim uzmanīgi, veseli, savstarpēji cienoši, un ievērosim valstī noteikto kārtību!


Pirmsskolas izglītības iestādes valde.
Informācija vecākiem par bērnudārza maksām karantīnas laikā.
16.04.2020.
Krīzes laikā, kad izjaukts ierastais dzīves ritms un jāievēro dažādi ierobežojumi, daudzi izjūt spriedzi, trauksmi, dusmas, bēdas vai nomāktību. Šādas emocijas ir saprotamas un nav nosodāmas, taču ir ļoti svarīgi darīt visu iespējamo, lai palīdzētu sev un saviem līdzcilvēkiem. Lai izvairītos no krīzes radītām sekām, psihologa konsultācija vai līdzcilvēka uzklausīšana ir viena no efektīvākajām metodēm.

Izglītības un zinātnes ministrija ir apkopojusi pieejamos resursus par iespējām gūt psihoemocionālo palīdzību dažādām sabiedrības grupām - no skolēniem un jauniešiem līdz pedagogiem un vecākiem, kā arī par iespējām saņemt garīgu atbalstu:

https://izm.gov.lv/lv/aktualitates/4025-atbalsts-nedrosa-bridi

Tajā ir gan krīzes tālruņi, gan kontakti vardarbībā cietušajiem, pie tam ir iespēja ne tikai zvanīt, bet sūtīt e-pastu vai risināt sasāpējušos jautājumus Skype. Apkopotie resursi ir bez maksas.

Lūdzam izsūtīt šo informāciju sev pieejamām sabiedrības grupām.

Vēlam izturību un veselību!
 Ar cieņu, Muzizglitiba.lv komanda
 
Atbalsts nedrošā brīdī
Mēs esam ļoti darbīga ģimene!

Svētkus svinam gan rīta pusē, kad varam izdziedāties un izspēlēties par attiecīgās nedēļas aktuālo tematu zināšanu apguvē, gan pēcpusdienās.Un tad mums ir lieliska izdevība parādīt vecākiem, ko esam iemācījušies muzikālajās nodarbībās pie mūzikas skolotājas.

Katru mēnesi pie mums ar koncertu vai izrādi ciemojas viesmākslinieki- gan leļļu teātra izrādes, gan koncerti.
Lielākie bērni laiku pa laikam dodas mācību ekskursijās uz kādu Jelgavai nozīmīgu tūrisma objektu, dabas ainavu vai vecāku darba vietu pētīt, kā strādā pieaugušie.