Par mums

 

SIA “Mītavas Elektra” privātā pirmsskolas izglītības iestāde “Varavīksne” tika dibināta 2000. gada jūlijā Jelgavā.

2017./2018. m.g. Pirmsskolas izglītības iestādē, bērnudārzs “Varavīksne”  mācās ,rotaļājas, sporto un draudzējas 84 audzēkņi.

Iestādē nokomplektētas 4 grupas :

 • “Zaķīši” 1,5 -2 gadīgie bērni
 • “Lācīši” 1,5- 2 gadīgie bērni
 • “Taurenīši” 2- 3 gadīgie bērni
 • “Mārītes” 3-6 gadīgie bērni

Mēs īstenojam vispārējās pirmsskolas izglītības programmu ar kodu 01011111

(licence Nr. V-8925, izdota 29.12.2016. g.)

Interešu izglītība no 3 gadu vecuma

 • Muzikāla studija,      vadītāja  Inguna Cine, t.20325879
 • Deju studija,              vadītāja  Ieva Zeile,     t.26848912

Mūsu prioritātes:

 • Profesionāli, zinoši darbinieki,
 • Ekoloģiskas,drošas un attīstošas vides veidošana bērniem,
 • Daudzpusīga interešu izglītība,
 • Dabas materiālu izmantošana pašdarinātu rotaļlietu izgatavošanā.

Lai iestātos bērnudārza PPI “Varavīksne” rindā, ir jānāk uz iestādi un jāraksta iesniegums par bērna uzņemšanu.

 Iestājoties nepieciešami šādi dokumenti:

 1. Bērna dzimšanas apliecība
 2. Izziņa par bērna deklarēto dzīvesvietu
 3. vecāku pase (uzrādīšanai)

 

Mūsu iestādē bērni mācās domāt zaļi un dzīvot krāsaini.

Mēs mācāmies mīlēt sevi, savus tuvākos un savu dzimteni.

Esiet mīļi gaidīti!

 

Mūsu darba moto:

Bērns mierīgi atstājis mājas,
Lai vērotu, kā pasaulē klājas!

Ikdienā strādājam ar bērniem no 1,5 – 7 gadu vecumam.

Jelgavas bērnudārza PII “Varavīksne” darbs ar bērniem noris nepiespiestā un labdabīgā vidē – bieži paši sev izdomājam svētkus, lai diena iegūtu sevišķu nokrāsu. Svētkus svinam gan ar vecākiem (pēcpusdienās), gan bez vecākiem – rīta pusē, kad varam izdziedāties un izspēlēties par attiecīgās nedēļas aktuālo tēmu zināšanu apguvē! Un šajos svētkos mums ir lieliska izdevība parādīt, ko esam iemācījušies muzikālajās nodarbībās pie skolotājas Ingunas Cines.

Lielākie bērni laiku pa laikam dodas mācību ekskursijās uz kādu Jelgavai nozīmīgu tūrisma objektu, dabas ainavu vai darba vietu pētīt, ar ko nodarbojas pieaugušie.

Katru mēnesi pie mums ar koncertu vai izrādi ciemojas viesmākslinieki – gan leļļu teātra izrādes, gan koncerti.

Lai uzlabotu skolotāju darba prasmes un radoši meklētu jaunus darba paņēmienus – ik trešdienu tiekamies kopīgā pedagogu darba sanāksmē, lai risinātu dažādus pedagoģiskos, organizatoriskos un problēmu jautājumus.

 

SIA “Mītavas Elektra”

Pirmsskolas izglītības iestādes “Varavīksne”


Iekšējie kārtības noteikumi

1. Vispārīgie jautājumi

SIA “Mītavas Elektra” Pirmsskolas izglītības iestādes “Varavīksne” (turpmāk – Iestādes) iekšējās kārtības noteikumi izdoti saskaņā ar Izglītības likumu, Vispārējās izglītības likumu, Bērnu tiesību aizsardzības likumu, citiem spēkā esošiem likumiem un tiem atbilstošiem normatīviem aktiem un Pirmsskolas izglītības iestādes “Varavīksne” nolikumu.

2. Noteikumi nosaka:

2.1. audzēkņu un vecāku tiesības;

2.2. audzēkņu un vecāku pienākumus;

2.3. izglītības procesa organizāciju;

2.4. kārtību kādā notiek bērnu atvešana uz iestādi un aizvešana no tās;

2.5. drošības nodrošināšanu iestādē;

2.6. kārtību, kādā iestādē uzturas nepiederošas personas;

2.7. kārtību, kādā tiek veikti norēķini par bērna Iestādes apmeklējumu;

2.8. rīcību gadījumos, kad bērns neapmeklē iestādi;

2.9. par piecgadīgo un sešgadīgo bērnu izglītību;

2.10. uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību;

2.11. atbildību par noteikumu neievērošanu;

2.12. kārtību, kādā darbinieki un vecāki tiek iepazīstināti ar noteikumiem;

2.13. noslēguma jautājumi.

3. Audzēkņu tiesības

3.1. Apmeklēt Iestādi un apgūt vecāku apmaksātu pirmsskolas izglītības programmu, izmantojot Iestādes telpas, inventāru un materiālo bāzi.

3.2. Iegūt kvalitatīvas zināšanas, prasmes un iemaņas, saņemt paskaidrojumus un konsultācijas jaunās vielas un papildjautājumu apguvē.

3.3. Mācību un audzināšanas procesā brīvi izteikt un aizstāvēt savas domas un uzskatus, paust attieksmi, attīstīt spējas un intereses.

3.4. Uz dzīvībai un veselībai drošiem apstākļiem Iestādē un tās organizētajos pasākumos, aizsardzību no fiziskās un psihiskās vardarbības un ekspluatācijas, no nodarbināšanas bīstamos vai bērna veselībai kaitīgos apstākļos.

3.5. Pārstāvēt iestādi dažāda mēroga pasākumos, koncertos, skatēs.

3.6.Audzēkņiem ir atļauts uz Iestādi ņemt līdzi rotaļlietas, ja vien tās neveicina vardarbību, negatīvu sāncensību un agresivitāti. Par līdzi paņemtajām rotaļlietām pedagogs nav atbildīgs.

4. Vecāku tiesības

4.1. Saņemt informāciju no skolotājām, vadītājas par Iestādes darbību, piedāvātajām izglītības programmām un jautājumiem, kas saistīti ar bērnu audzināšanu un attīstību, drošību, ziņas par bērna veselības stāvokļa izmaiņām.

4.2. Saņemt pamatotu savu bērnu zināšanu un uzvedības novērtējumu, ieteikumus bērna attīstības veicināšanā.

4.3. Zināt Iestādes grupu pasākumu un ekskursiju norises laiku, maršrutu, mērķi, ilgumu.

4.4. Piedalīties grupas vecāku sapulcēs, Iestādes pasākumos, nepārkāpjot sanitārās normas.

4.5. Izteikt un aizstāvēt savas domas un uzskatus, paust pamatotu attieksmi par Iestādes darba organizāciju, izglītības procesu un izteikt priekšlikumus un argumentētu kritiku Iestādes darba pilnveidošanai, vēršoties pie grupas skolotāja un Iestādes vadītājas.

4.6. Domstarpību gadījumā lūgt palīdzību iestādes administrācijā.

4.7. Iepazīties ar informāciju par bērnu ēdināšanu (ēdienkarti).

4.8. Brīvi izvēlēties fakultatīvās nodarbības bērnam.

5.      Audzēkņu pienākumi

5.1. Mācīties atbilstoši savai fiziskajai un garīgajai attīstībai, sagatavojoties pamatizglītības apguves uzsākšanai.

5.2. Ievērot Iestādes iekšējās kārtības noteikumus: bērns ir pilntiesīgs sabiedrības loceklis, viņa pienākumi pret sabiedrību pieaug atbilstoši vecumam.

5.3. Ievērot drošības instrukcijas.

5.4. Bērnam aizliegts iziet no grupas telpām bez pieaugušo pavadības, kā arī atstāt iestādes teritoriju.

5.5. Nenest uz iestādi asus, viegli uzliesmojošus priekšmetus, mājdzīvniekus u.c. objektus, kas neattiecas uz mācību darbu, kā arī rotaļlietas, kas mudina uz vardarbību un agresivitāti.

5.6.Ar cieņu izturēties pret saviem vecākiem, Iestādes darbiniekiem un citiem pieaugušajiem, kā arī pret valsti un tās simboliem.

5.7. Ievērot sabiedrībā pieņemtos uzvedības noteikumus. Nedrīkst aizskart citu bērnu tiesības un likumīgās intereses, aizliegts fiziski un psiholoģiski ietekmēt citus bērnus un pieaugušos.

5.8. Saudzīgi izturēties pret apkārtējo vidi – rotaļlietām, inventāru, dzīvo dabu.

6.      Vecāku pienākumi

6.1   Sadarboties ar Iestādi: ar skolotājām pārrunāt audzēkņa izglītošanas un audzināšanas jautājumus.

6.2   Ievērot Iestādes Iekšējās kārtības noteikumus, bērnu, pedagogu un citu personu likumīgās tiesības.

6.3   Iestājoties Iestādē, iesniegt: bērna dzimšanas apliecības kopiju, bērna dzīvesvietas deklarācijas kopiju, medicīnisko karti 026 no ģimenes ārsta.

6.4   Noslēgt līgumu ar Iestādi par bērna izglītošanu Iestādē un ievērot tā nosacījumus.

6.5  Sniegt precīzu informāciju grupas pedagogiem par savu dzīvesvietu, sakaru līdzekļiem (informēt par dzīvesvietas un/vai telefona nr. maiņu), par bērna individuālajām īpašībām, ēdināšanu, slimībām. Izmaiņu gadījumā paziņot par to grupas skolotājai. Ja par izmaiņām nav ziņots skolotājai, par sekām pilnu atbildību uzņemas vecāks, ja nav bijis iespējams ar to sazināties.

6.6  Katru rītu audzēkni uz Iestādi atvest veselu, tīru, apgrieztiem roku un kāju nagiem, tīru galvu, tīrām ausīm, kājām un kārtīgi apģērbtu atbilstoši laika apstākļiem, ar viņam nepieciešamo maiņas apģērbu, kuru var viegli aizpogāt, atpogāt – ieteicams, lai tas nebūtu no tīras sintētikas (ziemā un slapjā laikā rezerves cimdi un bikses, siltajā laikā nepieciešama viegla galvas sega), apģērbu, kurā guļ dienas miegu.

6.7   Nodrošināt bērnam piemērotus, ērtus apavus ar cietu zolīti (sandales, kurpes ar nelielu papēdīti), lai bērns bez grūtībām tos var uzvilkt, aiztaisīt un novilkt. Bērns nedrīkst nēsāt sandales bez siksniņām un čības. Virsdrēbes jāatstāj garderobē un jānomaina ielas apavi.

6.8   Nodrošināt higiēnas piederumiem (personīgo kabatlakatiņu, ķemmi, zobu higiēnas piederumi- no 3 gadiem); apavus; čībiņas muzikālajām nodarbībām. Par minēto lietu tīrību atbild vecāki.

6.9   Nodrošināt savu bērnu ar viņa izglītošanai nepieciešamiem materiāliem.

6.10          Ja vēlaties bērnam uz Iestādi dot līdzi gardumus vai cienastu, vienojieties ar grupas audzinātāju. Lūdzu pārliecināties par tā apjomu, lai pietiktu visiem grupas bērniem, kā arī nav atļauts Iestādē uzturā lietot ledenes, ledenes uz kociņa un citus līdzīgus našķus, ar ko ir viegli aizrīties.

6.11           Ar cieņu un toleranci izturēties pret Iestādes darbiniekiem. Sekmēt to, lai bērnam veidojas pozitīva attieksme un pieklājība pret apkārtējiem – sasveicināties ar vecākiem, kuri atrodas bērnudārza teritorijā.

6.12           Aizliegts Iestādē un tās teritorijā lietot necenzētus vārdus un izteicienus, pielietot vardarbību (fiziski, emocionāli un psiholoģiski ietekmēt un.pazemot audzēkņus un Iestādes darbiniekus), huligāniski uzvesties.

6.13          Saudzīgi izturēties pret Iestādes mantu un teritoriju, un mācīt to bērnam.

6.14           Atlīdzināt Iestādei zaudējumus, kas radušies bērna vai savas neatļautas rīcības rezultātā.

6.15           Iepazīties ar informāciju, kas izvietota grupas vecāku informācijas stendā

6.16           Pildīt vecāku sapulcēs pieņemtos ierosinājumus, rekomendācijas, tās ir saistošas arī tiem vecākiem, kuri sapulcē nav piedalījušies.

6.17           Ņemt vērā, ka aizliegts Iestādē un tās teritorijā ienest un lietot alkoholiskos dzērienus, narkotiskās vielas, tabakas izstrādājumus, pirotehniku, pārtikas produktus un medikamentus, un citas apreibinošas vielas.

6.18           Nepieļaut savu mājdzīvnieku (piemēram, suņu) atrašanos Iestādes teritorijā.

6.19           Aizliegts iebraukt Iestādes teritorijā ar personīgo transportu un novietot tos ceļā pie Iestādes vārtiem.

7     Darba dienas organizācija

7.1            Iestādes darba laiks darba dienās ir no 7.00-19.00, tas ir, 12 stundas.

7.2           Pirmssvētku dienās Iestādes darba laiks var tikt saīsināts.

7.3            Nodarbību sākums katru darba dienu plkst. 9.00

7.4           Mācību darbs notiek saskaņā ar nodarbību sarakstu atbilstoši licencētai izglītības programmai, kas tiek īstenota.

7.5            Pārtraukumus starp nodarbībām nosaka skolotājs.

7.6            Par nodarbības sākumu un ilgumu atbildīgs pedagogs, kas vada nodarbību.

7.7            Nodarbības notiek grupu telpās, zālē, āra teritorijā (rotaļu un sporta laukumos).

7.8            Dienas režīms Iestādē izstrādāts saskaņā ar bērnu vecumu, ievērojot higiēnas prasības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu.

7.9            Dienas režīms pieejams grupā un pie Iestādes vadītājas.

7.10       Bērni tiek ēdināti trīs reizes dienā: brokastīs, pusdienās, launagā.

7.11        Katru dienu (labvēlīgu laikapstākļu gadījumā) notiek pastaigas un rotaļas svaigā gaisā, to kopējais ilgums ir līdz 3h (atkarīgs no laikapstākļiem).

7.12        Iestādes durvis ir slēgtas, nepieciešamības gadījumā pie durvīm ir zvans. Durvis, kas aprīkotas ar durvju kodu nav slēgtas Iestādes darba laikā. Grupās durvis slēdz grupas darbinieks. Pārējās durvis slēdz sētnieks.

8     Kārtība, kādā notiek bērnu atvešana uz iestādi un aizvešana no tās

8.1            Pirms bērns sāk apmeklēt Iestādi, vecāki iepazīstas ar dienas režīmu un pakāpeniski bērnu pie tā pieradina, nodrošinot bērnam saskaņotu dienas režīmu mājās ar dienas režīmu Iestādē.

8.2           Bērnu nedrīkst vest uz Iestādi ar redzamām slimības pazīmēm savu un citu bērnu veselības labad.

8.3           Ja bērns ir vesels, ko apliecina ārsta izziņa taču viņam ir nepieciešamas veselības nostiprināšanai lietot zāles trīs reiz dienā, tad audzinātāja dod bērnam zāles.

8.4            Bērnu atvest uz Iestādi un no Iestādes izņemt drīkst vecāki, to pilnvarotas personas, brāļi/māsas no 13 gadu vecuma.

8.5            Grupas skolotājai vecāki norāda personas, kurām ir tiesības izņemt audzēkni no Iestādes.

8.6            Atvedot bērnu uz Iestādi, vecāki palīdz bērnam noģērbties un ieved viņu grupas telpā, paziņo grupas skolotājai par bērna ierašanos.

8.7            Vecāki nedrīkst bērnu vienu pašu sūtīt uz Iestādi.

8.8            Bērni un vecāki iekļūšanu un izkļūšanu no grupas telpām veic tikai pa savas grupas ārdurvīm.

8.9            Aizliegts staigāt ar ielas apaviem pa iestādes iekšējiem gaiteņiem vai grupas telpām.

8.10        Bērnu no Iestādes var izņemt jebkurā vecākiem izdevīgā laikā, bet ne vēlāk kā līdz plkst. 18.45. Obligāti jāziņo par kavēšanos.

8.11       Grupas skolotājai ir tiesības vakarā neatdot audzēkņus personām, par kurām nav brīdinājuši vecāki, kā arī jebkurai personai, kura pēc audzēkņa ieradusies reibuma stāvoklī.

8.12       Vecāki no rīta paziņo grupas skolotājai, ja bērnu no Iestādes izņems cita iepriekš norādītā persona.

8.13        Vecāki, ieejot vai izejot no Iestādes teritorijas, aizver rūpīgi durvis un vārtus.

8.14        Atstājot Iestādi, vecākiem ar bērnu obligāti ir jāatvadās no pedagoga vai pedagoga palīga. (Īpaši vasarā)

8.15       Bērnam aizliegts iziet no iestādes telpām bez skolotāja vai cita Iestādes darbinieka, vecāka vai citas pilnvarotas personas pavadības.

8.16        Pēc bērna izņemšanas no Iestādes, viņš nedrīkst atgriezties Iestādes teritorijā.

8.17       Ja vecāks kavē bērna izņemšanu no iestādes, norēķins par faktu saskaņā ar Iestādes – vecāku savstarpējo līgumu.

9     Drošības nodrošināšana

9.1         Bērna atrašanās laikā Iestādē par viņa dzīvību un veselību atbild Iestādes darbinieki.

9.2         Evakuācijas plāni ir izvietoti Iestādes katrā stāva gaitenī.

Informācija par operatīvo dienestu izsaukšanas kārtību un rīcību ārkārtas situācijās atrodas pie tālruņa 1.stāva koridorā

9.3         Atskanot trauksmes signālam, ja vecāks atrodas bērna grupā, nekavējoties jāatstāj Iestādes telpas pa evakuācijas izeju.

9.4         Iestādē, lai aizsargātu bērnu dzīvību un veselību, tiek ievērotas sekojoši noteikumi/instrukcijas:

9.4.1               ugunsdrošības instrukcija

9.4.2               darba aizsardzības instrukcijas

9.4.3               civilās aizsardzības plāns

9.4.4               pirmās palīdzības instrukcija

9.4.5               instrukcija par drošību ekskursijās un pārgājienos

9.4.6               instrukcija drošībai sporta sacensībās un nodarbībās

9.4.7               instrukcija par drošību masu pasākumos

9.4.8               instrukcija par drošību ceļu satiksmē

9.4.9               instrukcija par rīcību nestandarta situācijā

9.4.10           instrukcija par drošību pie ūdens

9.4.11           instrukcija par drošību uz ledus.

9.5         Pirms masu pasākuma apmeklējuma grupas skolotāja ar bērniem pārrunā kārtības noteikumus šādos pasākumos. Par pārrunāšanas faktu skolotāja veic ierakstu nodarbību žurnālā. Par audzēkņu drošību Iestādes organizētajos pasākumos atbild pasākuma organizators.

9.6         Pirms došanās ekskursijās, tālās pastaigās grupas skolotāja instruē bērnus par kārtības noteikumiem pasākumā. Par noteikumu pārrunāšanas faktu skolotāja veic ierakstu nodarbības žurnālā. Vienas grupas bērnus (līdz 25) pavada divi pieaugušie.

9.7         Sporta un mūzikas skolotāja iepazīstina ar kārtības noteikumiem zālē 1. un 2. semestra pirmās nodarbības laikā. Par noteikumu pārrunāšanas faktu skolotāji veic ierakstus nodarbību žurnālā.

9.8         Ekstremālās situācijās skolotāja sniedz pirmo neatliekamo palīdzību vai, ja nepieciešams, evakuē bērnus, skolotājas palīdze izsludina trauksmi un griežas pie iestādes atbildīgā dežuranta pēc palīdzības. Pieaugušie rīkojas atbilstoši apstiprinātam plānam ārkārtas situācijās.

9.9         Nodrošinot sava bērna un apkārtējo bērnu drošību, pārbaudīt, ko bērns ņem līdzi uz Iestādi, pārbaudīt arī viņa kabatas. Nepieļaut ņemt līdzi asus, ugunsnedrošus priekšmetus, kā arī medikamentus, tabletes, vitamīnus.

9.10     Divriteņus, skuterus drīkst lietot izmantojot aizsargķiveres un aizsargus ceļiem un elkoņiem, braucot tikai pedagogu norādītajā āra teritorijā.

9.11     Iestādes darbinieki neatbild par dārglietām (ķēdītēm, auskariem, gredzeniem, utt), ko bērns ir paņēmis līdzi uz Iestādi.

9.12     Iestādes darbinieki neatbild par iestādes teritorijā atstātajiem ratiņiem, riteņiem, skrejriteņiem.

10 Kārtība, kādā iestādē uzturas nepiederošas personas

10.1       Iestādei piederošas personas ir: Iestādes darbinieki, audzēkņi un audzēkņu vecāki un viņu pilnvarotas personas.

10.2       Iestādes darbību kontrolējošo institūciju amatpersonas ierodoties Iestādē uzrāda dienesta apliecību un informē Iestādes vadītāju par savas ierašanās mērķi.

10.3       Personas, kuras ierodas Iestādē ar mērķi iesniegt iesniegumus, priekšlikumus vai sūdzības, griežas pie Iestādes vadītājas pieņemšanas laikā, vai arī iepriekš vienojas par citu tikšanās laiku.

10.4       Iestādes durvis ir slēgtas. Uz ieradušās personas zvana ierodas iestādes dežurants, kurš noskaidro apmeklējuma mērķi un ielaiž apmeklētāju.

10.5       Par katru nepiederošas personas  ierašanās  gadījumu jāinformē Iestādes  vadītāja vai dežurējošais administrācijas darbinieks, kuriem saņemtā informācija jānodod Iestādes vadītājai.

10.6       Nepiederošām personām Iestādē atrasties aizliegts un aizliegts veikt jebkādas darbības bez iestādes vadītāja atļaujas.

10.7       Jebkuram iestādes darbiniekam ir tiesības apturēt svešu personu un pajautāt atrašanās iemeslu iestādē vai tās teritorijā un uzrādīt personu apliecinošu dokumentu.

10.8       Iestādes darbinieks, sastopot Iestādei nepiederošu personu, pavada to līdz Iestādes vadītājam vai atbildīgajam dežurantam.

11 Kārtība, kādā tiek veikti norēķini ar vecākiem

11.1       Norēķini par saņemtajiem Iestādes pakalpojumiem notiek saskaņā ar Iestādes un vecāku savstarpējo līgumu.

11.2       Aizpildīto paziņojumu par norēķinu grupas skolotāja izsniedz vecākiem.

11.3       Vecākiem paziņojumā par rēķinu norādītā summa jāsamaksā līdz tekošā mēneša 25.datumam ar pārskaitījumu bankas kontā.

11.4       Neskaidrību gadījumos par vecāku maksas aprēķināšanu var interesēties:

pie Iestādes vadītājas (tālrunis 63021000) un grāmatvedībā (tālrunis 63080715).

12 Rīcība gadījumos, kad bērns neapmeklē Iestādi

12.1       Gadījumā, kad bērns neapmeklē iestādi attaisnojošu iemeslu vai slimības dēļ, vecākiem par to ir jāpaziņo līdz plkst. 8.45 pirmajā saslimšanas dienā savas grupas skolotājai.

12.2       Ja audzēknis slimības dēļ Iestādi neapmeklē, tad pēc audzēkņa izveseļošanās vecāki iesniedz skolotājai ārsta izziņu par audzēkņa veselības stāvokli.

12.3       Par bērna atgriešanos iestādē pēc pārtraukuma, jāpaziņo iepriekšējā dienā līdz plkst.17.00

12.4        Ja bērns attaisnojošu iemeslu dēļ neapmeklē Iestādi, tad vieta tajā tiek saglabāta uz vecāku iesnieguma pamata saskaņā ar Iestādes un vecāku savstarpējo līgumu.

12.5       Ja bērns iestādi neapmeklē citu iemeslu dēļ, tad vecāki pirms tam raksta iesniegumu par katru atvaļinājuma dienu. (kopā 45 darba dienas mācību gadā)

13 Par piecgadīgo un sešgadīgo bērnu izglītību

13.1       Saskaņā ar Izglītības likumu, bērna vecāki ir atbildīgi par to, lai bērns iegūtu izglītību.

13.2       Piecgadīgo un sešgadīgo bērnu sagatavošana pamatizglītības apguvei tiek sākta tajā kalendārajā gadā, kad bērnam aprit pieci gadi.

13.3       Piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācību bērns apgūst līdz kalendārajam gadam, kurā bērns kļūst septiņus gadus vecs. Atkarībā no bērna veselības stāvokļa un psiholoģiskās sagatavotības, sagatavošanu pamatizglītības apguvei var pagarināt par vienu gadu: saskaņojot ar vecākiem, pamatojoties uz pedagoģiski medicīniskās komisijas un ģimenes ārsta atzinumu.

13.4       Ar Iestādes vadītājas rīkojumu, vecākiem, kuru bērns ir apmeklējis un apguvis piecgadīgo un sešgadīgo mācību programmu, tiek izsniegta noteiktas formas izziņa, kura būs jāiesniedz vispārējā izglītības iestādē, kurā bērns uzsāks mācības 1.klasē.

14 Uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība

14.1       Bērnu uzņemšana notiek visa kalendārā gada laikā.

14.2       Bērnu uzņem pamatojoties uz vecāku iesniegumu un iesniegtajiem dokumentiem – dzimšanas apliecības kopija, dzīvesvietas deklarācijas kopija, Medicīnas karte nr. 026.

14.3       Iegūtie bērnu un vecāku personas dati (arī fotogrāfijas) tiek izmantoti tikai un vienīgi ar iestādes darbību saistītos jautājumos (līgumu izveidei, ievadīšanai Valsts izglītības informācijas sistēmas (www.viis.lv) datu bāzē, fotogrāfijas ievietošanai ietādes telpās, bukletos) un netiek izpausti trešajām personām bez viņu rakstiskas piekrišanas;

14.4       Vadītāja lēmumu par bērna atskaitīšanu no Iestādes var pieņemt šādos gadījumos:

14.4.1             ja bērna veselības stāvoklis pēc ģimenes ārsta atzinuma nepieļauj atrašanos vispārējā tipa pirmsskolas izglītības iestādē;

14.4.2             ja vecāki sistemātiski nepilda Iestādes Noteikumus.

14.5        Par bērna atskaitīšanu no Iestādes vecāki tiek brīdināti rakstiski ierakstītas vēstules veidā uz bērna deklarēto dzīvesvietu 7 kalendārās dienas iepriekš.

14.6       Bērna vieta iestādē saglabājas: viņa slimības, karantīnas laikā, vecāku kārtējā atvaļinājuma laikā.

15 Atbildība par noteikumu neievērošanu

15.1       Noteikumu ievērošana visiem vecākiem un iestādes personālam ir obligāta.

15.2       Noteikumu neievērošanas gadījumā:

15.2.1             grupas skolotāja vai Iestādes vadītāja var izteikt mutisku aizrādījumu vai veikt individuālas pārrunas ar vecākiem;

15.2.2             vadītāja var nosūtīt rakstisku brīdinājumu par audzēkņa atskaitīšanu no Iestādes;

15.2.3             būtisku vai atkārtotu pārkāpumu gadījumā vadītāja var ar rīkojumu atskaitīt audzēkni no Iestādes audzēkņu saraksta;

15.3. Gadījumos, kad vecāki pārkāpuši Noteikumus, grupas skolotāja vai cits Iestādes darbinieks iesniedz rakstisku ziņojumu Iestādes vadītājai.

15.4. Jautājumus var izskatīt individuālās pārrunās, grupas vecāku sapulcē.

15.5. Gadījumos, kad ir aizdomas par pielietoto vardarbību, administratīvi vai krimināli sodāmiem pārkāpumiem pret audzēkņiem, Iestāde sazinās ar vecākiem un nekavējoties ziņo tiesībsargājošām iestādēm.

15.6. Atcerieties, ka ģimene ir atbildīga par sava bērna veselību, labsajūtu, izglītību un audzināšanu. Ģimene ir tā, kas sagatavo bērnu dzīvei un pirmsskolas izglītības iestāde palīdz to realizēt.

16. Kārtība, kādā vecāki un audzēkņi tiek iepazīstināti ar Noteikumiem

16.1. Pirms bērna uzņemšanas Iestādē vecāki iepazīstas ar Noteikumiem un apliecina to ar savu parakstu savstarpējā līguma parakstīšanas laikā pie vadītājas.

16.2 Grupu skolotājas katru gadu septembrī organizētajās grupas sapulcēs atkārtoti iepazīstina vecākus ar Noteikumiem, par ko vecāki parakstās grupas sapulces protokolā.

16.3. Noteikumi tiek izvietoti un ar tiem var iepazīties informācijas stendā vecākiem katrā grupā.

16.4. Audzēkņi ar iekšējās kārtības noteikumiem tiek iepazīstināti mācību gada sākumā un atkārtoti attiecīgajās mācību tēmās.

17. Rīcība gadījumos, kad bērnam konstatētas infekcijas slimību pazīmes

(saskaņā ar Ministru kabineta 2013. gada 17. septembra noteikumiem Nr. 890 „Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu”)

 

-zarnu infekcijas slimības pazīmes – caureja (šķidra vēdera izeja trīs un vairāk reizes dienā), ēstgribas zudums, nelabums, vemšana, vēdersāpes ar vai be ķermeņa temperatūras paaugstināšanos;

-citu akūto augšējo elpceļu infekciju pazīmes – iesnas, klepus, šķaudīšana, rīkles iekaisums, apgrūtināta elpošana, acu konjunktīvas iekaisums ar vai bez paaugstinātas ķermeņa temperatūras;

– ķermeņa temperatūras paaugstināšanās virs 37,5 °C (mērot ķermeņa temperatūru padusē) bez citām infekcijas slimības pazīmēm vai virs 37,0 °C, ja ir citas infekcijas slimības pazīmes;

– pedikulozes (utainības) pazīmes – pastāvīga spēcīga galvas un kakla mugurējās daļas ādas nieze, ādas (aizauss rajonā un kakla mugurējā daļā) sakasījumi – mazi, sarkani uztūkumi, ādas sacietējumi ar seroziem (ūdeņainiem) izdalījumiem. Mazi, balti plankumi (oliņas vai gnīdas) pie mata saknes, ko ir grūti atdalīt. Redzami paši parazīti – galvas utis;

-kašķa pazīmes – izteikta nieze un nelieli pūslīši, kas var būt klāti ar krevelītēm. Pūslīši pārsvarā ir uz vietām, kur ir plāna āda, piemēram, pirkstu starpās, uz vēdera, augšdelmu iekšpusēs pie padusēm, uz apakšdelmu locītavām pie plaukstas, uz dzimumorgāniem (niezes dēļ bērns ir kašķīgs, nevar koncentrēties);

-enterobiozes (spalīšu invāzijas) pazīmes – izteikta (mokoša) nieze anālās atveres apvidū, kas var būt par cēloni bērna bezmiegam, neirastēnijai. Anālās atveres apvidus kasīšana dažreiz rada izsitumus, iekaisumu un pat strutošanu.

-mikrosporijas (infekcioza ādas sēnīšu slimība) pazīmes – uz ādas apaļi vai ovāli, sārti plankumi, kas, izzūdot no centra, veido divus vienu otrā ieslēgtus gredzenus. Galvas matainajā daļā lieli plankumi ar ādas lobīšanos, mati pie pamatnes nolūzuši;

-pazīmes – paaugstināta ķermeņa temperatūra līdz 38 – 39°C, galvassāpes, vispārējs nogurums, ēstgribas zudums, pēc 2 – 4 dienām dažādās ķermeņa vietās, arī galvas matainajā daļā, parādās nelieli, nedaudz piepacelti, sārti izsitumi, kuri ātri vien piepildās ar dzidru vai bālganu šķidrumu un kļūst par pūslīšiem. Pūslīši pārplīst vai kasot tiek pārplēsti, to vietās veidojas krevelītes;

-tuberkulozes pazīmes – var izpausties kā saaukstēšanās vai gripa, pēc kuras bērns ilgstoši nevar atlabt, ieildzis bronhīts, pneimonija, kas nepadodas ārstēšanai. Lielāki bērni sūdzas par galvassāpēm, nogurumu, var būt nedaudz paaugstināta ķermeņa temperatūra (37,1 – 37,5 C). Zīdaiņiem raksturīgi, ka viņi slikti pieņemas svarā, ir saguruši un raudulīgi;

-masalu pazīmes – klepus, iesnas, konjunktivīts (acu konjunktīvas iekaisums), izsitumi, paaugstināta ķermeņa temperatūra;

-masaliņu pazīmes – izsitumi, limfmezglu pietūkums un paaugstināta ķermeņa temperatūra;

-vējbaku pazīmes – paaugstināta ķermeņa temperatūra līdz 38 – 39°C, galvassāpes, vispārējs nogurums, ēstgribas zudums, pēc 2 – 4 dienām dažādās ķermeņa vietās, arī galvas matainajā daļā, parādās nelieli, nedaudz piepacelti, sārti izsitumi, kuri ātri vien piepildās ar dzidru vai bālganu šķidrumu un kļūst par pūslīšiem. Pūslīši pārplīst vai kasot tiek pārplēsti, to vietās veidojas krevelītes;

-akūta vīrushepatīta (ieskaitot A hepatītu) pazīmes – slikta dūša, ēstgribas zudums, nogurums, paaugstināta ķermeņa temperatūra, sāpes labajā paribē, iespējami zarnu trakta darbības traucējumi ar vai bez paaugstinātas ķermeņa temperatūras, vēlāk ādas un acu dzelte, tumšs urīns un gaiši izkārnījumi;

-gripas pazīmes – pēkšņs slimības sākums, galvassāpes, drudzis, paaugstināt ķermeņa temperatūra, muskuļu sāpes, kaulu „laušanas sajūta”, aizlikts deguns bez iesnām un sauss, rejošs klepus;

17.1. Ja bērnam, atrodoties iestādē, parādās kāda no norādītajām slimības pazīmēm, tad grupu audzinātājs vai audzinātāja palīgs obligāti informē iestādes vadītāju.

17.2. Iestādes vadītājs nodrošina iespējami saslimušā bērna nošķiršanu no pārējiem grupas bērniem.

17.3. Iestādes vadītājs nodrošina pastāvīga darbinieka klātbūtni pie saslimušā bērna, kurš ir nošķirts no citiem  grupas bērniem.

17.4. Iestādes vadītājs informē bērna vecākus vai aizbildņus par bērna iespējamo saslimšanu.

17.5. Ja radušās aizdomas par grupveida saslimšanu iestādes vadītāja pienākums ir telefoniski informēt SPKC (Slimību profilakses un kontroles centrs) attiecīgās reģionālās nodaļas epidemiologu

17.6. Ja saslimst darbinieks, viņš nekavējoties par to ziņo darba devējam un vēršas pie sava ģimenes ārstējošā ārsta.

17.7 Iestādes vadītājs informē  bērnu mātes, kā arī darbinieces – grūtnieces par šādām infekcijas slimībām: vējbakas, masalas, masaliņas un infekciozā eritēma, kas var ietekmēt gaidāmā bērna veselību.

Vecāku ievērībai!

18. Bērni nedrīkst apmeklēt iestādi, ja novērojama kāda no iepriekš minētajām slimību pazīmēm;

18.1. jāņem vērā, ka visas minētās infekcijas slimību pazīmes bērniem parasti vienlaikus nenovēro iespējams, ka būs novērojamas tikai dažas no tām.

18.2. papildus iepriekš minētajām infekcijas slimību pazīmēm raksturīgas arī izmaiņas bērna uzvedībā – miegainība, atteikšanās ēst, dzert, raudulība, paātrināta elpošana, galvassāpes, nespēks u.c.

Noslēguma jautājumi

19. Izmaiņas Iekšējās kārtības noteikumos var ierosināt Iestādes personāls, bērnu vecāki.

19.1. Izmaiņas iekšējās kārtības noteikumos apstiprina SIA “Mītavas Elektra” valdes priekšsēdētāja.

Sagatavoja: SIA “Mītavas Elektra” PII “Varavīksne” vadītāja :  Zaiga Rozenberga