NOVEMBRIS

Mēneša temats
1.posms (Zaķīšu grupa)  Mana Latvija
2.posms (Ezīšu grupa) Es un mana māja
3.posms (Mārīšu grupa) Mūsu Latvija

Caurviju prasmes: Kritiskā domāšana un problēmrisināšana, pašvadīta mācīšanās, sadarbība, jaunrade un uzņēmējspēja, digitālās prasmes, pilsoniskā līdzdalība
Tikumi un vērtības: Atbildība, taisnīgums, solidaritāte, centība, darba kultūra, daba, cilvēka cieņa, radošums, gudrība, atbildība, Latvijas valsts, latviešu valoda, kultūra