APRĪLIS

Mēneša temats
1.posms (Zaķīšu grupa)  Lauku sētā
2.posms (Ezīšu grupa) Apkārtnes sakopšana
3.posms (Mārīšu grupa) Mans ķermenis

Caurviju prasmes: Sadarbība, kritiskā domāšana un problēmrisināšana, pašvadīta mācīšanās, jaunrade un uzņēmējspēja, digitālās prasmes, pilsoniskā līdzdalība
Tikumi un vērtības: Draudzība, atbildība, taisnīgums, solidaritāte, centība, darba kultūra, daba, cilvēka cieņa, radošums, gudrība, atbildība, latviešu valoda, kultūra